Teenuste osutamise tingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Need teenusetingimused (edaspidi - Tingimused) reguleerivad QWQER rakenduse QWQER EU SIA, registreerimisnumber 40103636656, juriidiline aadress Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Läti (edaspidi - QWQER) omaniku ja teenuse kasutaja vahelisi suhteid. rakendus (edaspidi - kasutaja) QWQERi pakutavate teenuste kasutamiseks.

1.2. QWQER teenust kasutades nõustub kasutaja neid tingimusi järgima.

1.3. Enne iga QWQER-teenuse kasutamist on Kasutaja kohustatud tutvuma tingimustega.

1.4. Kui kasutaja QWQER-i tingimustega ei nõustu, on kasutajal keelatud QWQER-teenust kasutada.

1.5. Need tingimused kehtivad QWQER teenuse mis tahes kasutamise ja sellest tulenevate ostulepingute suhtes.

1.6. Tingimused on siduvad ainult QWQER-ile ja kasutajale, mitte Apple Inc.-ile ja Apple Inc-ile. ei vastuta QWQER rakenduse ega selle sisu eest. Kasutaja nõustub, et Apple Inc. ja Apple Inc. tütarettevõtted on QWQERi teenusetingimustest huvitatud kolmandad osapooled ning tingimuste vastuvõtmisega on Apple Inc. on õigus (ja loetakse õigusega nõustunuks) Teenusetingimuste täitmiseks, tehes koostööd Kasutajaga kui huvitatud kolmanda isikuga.

 

2. MÕISTED

2.1. QWQER – QWQER EU SIA, registreerimisnumber 40103636656, juriidiline aadress Vienības gatve 109, Riia, LV-1058.

2.2. Kasutaja – on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab QWQER teenust.

2.3. Müüja – on restoran, jaekauplus või muu QWQERi partner, kes on sõlminud QWQERiga partnerluslepingu ja müüb oma tooteid QWQERi rakenduse kaudu.

2.4. Kuller – isik, kes Tarnib Toote Müüjalt Kasutajale Kasutaja tellimusel või veab Kasutaja korraldusel Kasutaja vallasvara.

2.5. QWQER App – on infoplatvorm-digitaalne äpp nimega QWQER, mis annab eraisikutele ja juriidilistele isikutele võimaluse tellida Müüjatelt tooteid või transportida oma vallasvara kullerite abiga kiirvedu kasutades.

2.6. Tooted – on toiduained, tarbekaubad, majapidamistarbed ja muud tarbekaubad, mille kättesaadavuse on Müüja taganud QWQER Appis.

2.7. Ostuleping – on leping tellimuses märgitud Müüja Toodete ostmiseks.

2.8. Kasutaja vallasvara – mis tahes vallasvara, mis vastab QWQER rakenduses määratud parameetritele. Kasutaja vallasvara võib olla väike (mõõt 9 cm x 19 cm x 64 cm kaaluga kuni 30 kg), keskmine (mõõt 9 cm x 44 cm x 64 cm kaaluga kuni 30 kg), suur ( suurus 19 cm x 44 cm x 64 cm kaaluga kuni 30 kg) või eriti suur (suurus 37 cm x 44 cm x 64 cm kaaluga kuni 30 kg).

2.9. QWQER teenus – QWQER App tehnoloogia kasutamine, mille kaudu QWQER vahendajana ühendab Kasutaja, Müüja ja Kulleri või Kasutaja ja Kulleri, et aidata neil tõhusamalt korraldada Toodete või Kasutaja vallasasja kohaletoimetamist. vara.

2.10. Kiirtarne – üks QWQER Äpis leiduvatest teenustest, mille raames ühendab QWQER vahendajana Kasutaja ja Kulleri, et aidata neil korraldada Kasutaja vallasvara kohaletoimetamist.

 

3. KASUTAJA REGISTREERIMINE QWQER-RAKENDUSES

3.1. Kasutaja nõustub registreerimisprotseduuri läbi viima, täites QWQER rakenduses registreerimisvormi.

3.2. Pärast kohustuslike väljade täitmist ja käesolevate Tingimustega tutvumist muutub Kasutaja käesolevate tingimustega siduvaks.

3.3. Registreerimisvormi täitmisel esitab kasutaja kehtiva mobiiltelefoni numbri, eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ja sünnikuupäeva (valikuline). Mobiiltelefoninumbri registreerimisel peab Kasutaja selle kinnitama, sisestades QWQER äpis mobiiltelefoni numbrile saadetud koodi.

3.4. Kasutajaandmeid (va mobiiltelefoni number) saab kasutaja muuta QWQER rakenduse jaotises „Minu profiil”.

3.5. Samas mõistab ja nõustub Kasutaja, et Kasutaja on kohustatud esitama õige ja kehtiva mobiiltelefoninumbri, kuna see on vajalik QWQER Teenuste osutamiseks, sh Kasutaja kontrollimiseks, õige kohaletoimetamise korraldamiseks.

3.6. Kasutaja nõustub, et QWQER ja Kuller kasutavad Kasutajaga QWQER Appis märgitud telefoninumbrit, et suhelda Kasutajaga kõigis tellimuse täitmisega seotud küsimustes. Kasutaja on teadlik, et kui registreerimisel on märgitud ebatäpne ja kehtetu telefoninumber (sh kellegi teise või virtuaalne number), võtab Kasutaja endale täieliku materiaalse vastutuse QWQER-teenuse osutamise võimatuse eest.

3.7. QWQER-i rakenduse installimiseks kasutatud mobiiltelefoni number seotakse kasutaja kontoga ja lisatakse QWQER-i andmebaasi. Kui Kasutaja ei kasuta enam oma mobiiltelefoni numbrit, peab Kasutaja sellest QWQER-i teavitama 7 (seitsme) päeva jooksul, et QWQER saaks kasutaja konto andmed anonüümseks muuta või muudatusi teha. Kui kasutaja oma numbri muutumisest QWQER-i ei teavita, võib mobiilsideoperaator sama mobiiltelefoni numbri teisele isikule üle kanda ja sellel inimesel on QWQER äpi abil juurdepääs.

kasutaja profiili jaoks. Kasutaja võtab täieliku materiaalse vastutuse oma teavitamiskohustuse täitmata jätmise eest, samuti kohustub katma kõik kulud, mis on tekkinud teiste isikute poolt QWQER äpis koos Kasutaja mobiiltelefoni numbriga. Kõik toimingud, mida QWQER rakenduses kasutaja kontot kasutades tehakse, loetakse kasutaja sooritatuks ja need on kasutajale siduvad.

3.8. Kasutaja vastutab oma kasutajaprofiilile juurdepääsu tagamise ja piiramise eest rakenduses QWQER. Kõik toimingud, mida QWQER rakenduses kasutaja kontot kasutades tehakse, loetakse kasutaja sooritatuks ja need on kasutajale siduvad.

3.9. Kasutaja nõustub, et ta on kohustatud koheselt QWQER-i teavitama kõigist kasutaja profiilile volitamata (volitamata) juurdepääsu juhtudest ja/või avastatud turvarikkumistest.

3.10. Kasutajal on õigus registreerida QWQER äpis ainult üks profiil (mitme profiili loomine on keelatud). Mitme profiili loomine eksitavate eeliste saamiseks on käesolevate tingimuste rikkumine ja selle tulemuseks võib olla kõigi kasutajaprofiilide viivitamatu blokeerimine ja võimetus kasutada kõiki QWQER-i rakenduses nii pakutud/kasutatud telefoninumbreid/e-posti aadresse/pangakaarte.

3.11. Kasutaja QWQER teenusele juurdepääsu ulatus sõltub aadressist, Müüja ja Kulleri tarnepiirkonnast, konkreetsete kaupade saadavusest, Kasutaja vallasvara mõõtmetest ja kaalust.

 

4. TEENUSE SAAMISE TINGIMUSED

4.1. Toodete müügi ja ostmise (ja ka nende kohaletoimetamise) õigussuhted tekivad vahetult Müüja ja Kasutaja vahel. QWQER ei ole müüja toodete kasutajale müügi osapool.

4.2. Teenustasu suurus määratakse automaatsete algoritmide alusel, mis arvestavad tellimuse aadressi ja tarnekaugust ning täpsustatakse tellimuse vormistamisel. QWQER-i teenuste kasutamisel on QWQER-il õigus igal ajal ühepoolselt piirata, pikendada või peatada QWQER-teenuste osutamist.

4.3. Kasutaja saab esitada tellimuse, kasutades QWQER Appi funktsioone. Tellimuse liigi ja tarnetingimused määrab Kasutaja, järgides ja kasutades Avalduses toodud tingimusi.

4.4. QWQER teenuse tellimiseks teeb Kasutaja järgmised sammud:

4.4.1. Kasutaja valib Müüja lehe (Müüja saab oma lehel määrata minimaalse tellimuse summa);
4.4.2. Kasutaja valib Tooted Müüja poolt määratud tootekataloogist;
4.4.3. Kasutaja sisestab andmed tarneaadressi kohta (sh asula õige nimi, tänav (puiestee, puiestee, maantee, põikjoon jne), maja numbri (sh hoone, hoone), trepikoja numbri, korteri numbri, korruse, sisetelefoni kood) või valides olemasolevast valikust kehtivad tarneaadressid (iga uue tellimuse esitamisel on Kasutaja kohustatud kontrollima eelnevalt märgitud andmete õigsust);
4.4.4. Kiirtarne abil valib Kasutaja Kasutaja vallasvara vastuvõtmise ja üleandmise koha, sisestab andmed saaja kohta, samuti Kasutaja vallasvara tunnused ja soovitud kohaletoimetamise aja;
4.4.5. Kui kasutaja esitab ebaõiget / ekslikku teavet või QWQER-il on tõsine põhjus arvata, et Kasutaja esitatud teave on ebaõige, puudulik või ebatäpne, on QWQER-il õigus peatada või tühistada kasutaja registreerimine ja keelduda kasutajale teenuse osutamisest. Lisaks on QWQER-il õigus kinni pidada Kasutajalt tellimuse, kohaletoimetamise ja teenustasu eest saadud rahalised vahendid Müüja ja Kulleri poolt osutatavate teenuste kulude ja kulude hüvitamiseks;
4.4.6. Kasutaja sisestab sooduskoodi / kupongi numbri (kui on kasutatud);
4.4.7. Kasutaja valib Teenuse osalise/täieliku tasumise QWQERi rahakotist (kui seda kasutatakse);
4.4.8. Kasutaja valib makseviisi QWQER rakenduses saadaolevate makseviiside hulgast;
4.4.9. Kasutaja tasub Tellimuse eest.
4.5. Teave konkreetse kaubakoguse, saadavuse, koostise (olemasolul), kaubasortimenti ja kulude kohta annab Müüja. QWQER paigutab järgmised andmed müüja poolt esitatud algandmete põhjal ega vastuta Müüja poolt pakutavate Toodete nende parameetrite vastavuse eest.

4.6. Kasutaja soovil annab Müüja Kasutajale teavet allergeenide kohta ja muud vajalikku spetsiifilist teavet Toodete kohta. Müüja vastutab toodete kohta täieliku teabe esitamise eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega, sealhulgas (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. a (EL) määrusega nr. 1169/2011 tarbijatele toidukaupade kohta teabe esitamise nõuete kohta, samuti (2) et müügihind ja ühikuhinnad märgitakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari direktiivile 98/6/EÜ. 1998 tarbijakaitse kohta, näidates ära tarbijale pakutavate toodete hinnad.

4.7. Rakendusse QWQER postitatud tootefotod on ainult informatiivsel eesmärgil, tegelikud tooted ei pruugi sellistele fotodele vastata.

4.8. Tellimuse väljal "Märkused" võib olla ainult kommentaare, mis täpsustavad, kuid ei muuda aadressi ja tarnepa